go.sum 728 Bytes
Newer Older
1 2
github.com/h2non/filetype v1.0.5 h1:Esu2EFM5vrzNynnGQpj0nxhCkzVQh2HRY7AXUh/dyJM=
github.com/h2non/filetype v1.0.5/go.mod h1:isekKqOuhMj+s/7r3rIeTErIRy4Rub5uBWHfvMusLMU=
Markus Seidl's avatar
Markus Seidl committed
3 4
github.com/pkg/errors v0.8.0 h1:WdK/asTD0HN+q6hsWO3/vpuAkAr+tw6aNJNDFFf0+qw=
github.com/pkg/errors v0.8.0/go.mod h1:bwawxfHBFNV+L2hUp1rHADufV3IMtnDRdf1r5NINEl0=
5 6
gopkg.in/h2non/filetype.v1 v1.0.5 h1:CC1jjJjoEhNVbMhXYalmGBhOBK2V70Q1N850wt/98/Y=
gopkg.in/h2non/filetype.v1 v1.0.5/go.mod h1:M0yem4rwSX5lLVrkEuRRp2/NinFMD5vgJ4DlAhZcfNo=
Markus Seidl's avatar
Markus Seidl committed
7 8
gopkg.in/tucnak/telebot.v2 v2.0.0-20181213002246-6451db130825 h1:wcmZZzTudW+TVMQvA2nSdOemWGgo5LO5WDxrLu7/PZk=
gopkg.in/tucnak/telebot.v2 v2.0.0-20181213002246-6451db130825/go.mod h1:EmWSFwexO5JPTHiU7gDd9HMCCiyatACwO0HhuKNsOd0=